Zpracování osobních údajů / Všeobecné obchodní podmínky

Zpracování osobních údajů

1. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Iva Kosová Nebřenská IČ: 70395691  a Luboš Kos IČ: 66491266 prezentující se jako Studio Beautyfoto Jiráskova 52 Lysá nad Labem(dále jen jako „správce“).
 • Osobními údaji klienta se rozumí jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefoní číslo a adresa bydliště. Kde platí, že ne všechny údaje musí být zpracovány a poskytnuty.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které mu klient poskytl nebo které získal na základě plnění objednávky a smlouvy pro klienta.
 • Osobní údaje může správce od klienta získat na základě ústní nebo písemné objednávky služby.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • Plnění smlouvy mezi klientem a správcem
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, v případě, že došlo k poskytnutí služby (tj. dokončení objednávky)
 • Účelem zpracování osobních údajů je
 • Poskytnutí video služeb správcem klientovi
 • Poskytnutí fotografických služeb správcem klientovi
 • Vyřízení objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze vzájemného smluvního vztahu. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (například adresa v případě odeslání objednaného zboží).
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu deseti let, nebo po dobu než je ze strany klienta souhlas se zpracováním údajů odvolán, nejméně však po dobu nutnou k výkonu povinností a práv vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže, nebo si vyžádá obnovení souhlasu.
 • Pokud nedošlo k dokončení objednání služby (tj. potvrzení objednávky, zaplacení rezervačního poplatku), jsou osobní údaje odstraněny do 1 měsíce od doby, kdy klient přestal jevit zájem pokračovat v započaté objednávce služby nebo sám prohlásil, že o dokončení objednávky již nemá zájem.

5. Příjemci osobních údajů

 • Osobní údaje, pokud byly předány pomocí standardní emailové komunikace na email: info@beautyfoto.cz jsou uloženy na discích zpracovatele www.wphosting.cz.
 • Osobní údaje nejsou předávány za účelem marketingu nebo dalšímu zpracování žádné třetí straně.

6.Práva klienta

 • Za podmínek stanovených v GDPR má klient právo.
 • Na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • Na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
 • Na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email.

7.Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů zcela v souladu s GDPR.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.Závěrečná ustanovení

 • Zasláním objednávky nebo provedením objednávky ústně klient potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá a chápe, že bez souhlasu s těmito podmínkami nelze splnit zákonnou povinnost pro dokončení.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy popřípadě objednávky o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb , vyhotovení video služeb zakázky, objednávky video služeb a potvrzení objednávek živnostníkem Iva Kosová Nebřenská IČ: 70395691  a Luboš Kos IČ: 66491266 prezentující se jako Studio Beautyfoto Jiráskova 52 Lysá nad Labem ,  (dále jen „zhotovitel“)

Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též jako „zákazník“), je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

2. Úprava právních vztahů

Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a násl. občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

3. Uzavření smlouvy, objednávky

K uzavření smlouvy dojde na základě závazné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy e-mailové potvrzení závazné objednávky zhotovitelem dojde zákazníkovi.

Aktuální nabídka cen a služeb je k dispozici na vyžádání na e-mailové adrese: info@beautyfoto.cz

Smlouva  (objednávka) může být uzavřena i formální písemnou formou s podpisy obou zúčastněných stran. U smlouvou popřípadě objednávkou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.

Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií zhotovitele

4. Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických či grafických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií apod. video služeb, vyhotovení díla resp. videa, záznamu, streamu apod., které jsou specifikovány ve smlouvě  nebo v objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.

Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy. Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických, grafických služeb či video služeb.

Nesestříhané videozáznamy, neupravené fotografie ani fotografie ve formátu RAW,  nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují a  jejich neoprávněné využití je nepřípustné.

5. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a způsob platby ceny

Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy, případně specifickou cenou, na které se písemně či e-mailem závazně shodl zákazník se zhotovitelem. Aktuální ceník je k dispozici na vyžádání na e-mailové adrese: info@beautyfoto.cz

Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, ledaže si zákazník vyžádal změny v provádění díla / v poskytnuté službě.

Zákazník hradí cenu předmětu plnění převodem na účet v plné výši doplatku (případně po odečtení nevratné rezervační platby) po získání náhledů/ukázky díla, dle platného ceníku v den uzavření smlouvy.

Zákazník se zavazuje uhradit u svatebních (ale i jiných zakázek, je-li to při objednávce specifikováno) fotografických zakázek a video zakázek  nevratnou rezervační platbu ve výši uvedené v smlouvě popřípadě objednávce z celkové ceny předmětu plnění dle aktuálního ceníku, či specifické ceny, na které se písemně či e-mailem shodl předem se zhotovitelem. Po vytvoření rezervace se stává rezervace závaznou a nelze ji zrušit. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele rezervační platba propadá v plné výši ve prospěch zhotovitele a je tedy nevratná. Rezervační platba pokrývá nezbytné náklady na zajištění volného svatebního termínu a na náhradu ušlého zisku ze strany zhotovitele. Další storno poplatky, jiná náhrada ušlého zisku či jiné náhrady škody nebudou v případě zrušení svatebního termínu po objednavateli požadovány. Po předchozí domluvě a pokud to okolnosti dovolí je možné uhrazenou rezervační platbu přesunout na jiný volný termín. Podmínky vrácení rezervační platby při zrušení rezervace ze strany zhotovitele upravuje čl. 6. odst. 8.

Rezervační platbu je nutné uhradit na bankovní účet zhotovitele, čímž dojde k uzavření smlouvy dle čl. III odst. 1 VOP. Zákazník a zhotovitel si mohou dohodnout také jiný způsob hrazení celkové ceny předmětu plnění než uvedený v čl. V odst. 3 VOP.

6. Práva a povinnosti zhotovitele

Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a prezentované zhotovitelem zejména na webových stránkách www.beautyfoto.cz a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či závazného potvrzení objednávky.

Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává zákazník zároveň zhotoviteli právo využívat vybrané fotografie zákazníka za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy / závazném potvrzení objednávky.

Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění a to v případě nezájmu klienta trvajícím déle než 30 dní. Nezájmem objednatele se rozumí – nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě nemá objednavatel nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené objednávky či její části.

Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou potvrzenou objednávkou / smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo (zakázka) zhotoveno (zhotovena) v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.

Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení zákazníkovi, z velmi závažných důvodů (nemoc, zranění, zásah vyšší moci) změnit termín (datum i čas) ateliérového/exteriérového fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání.

Zhotovitel si vyhrazuje právo, po bezodkladném oznámení objednavateli,  zrušit termín svatebního fotografování. V takovém případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele se uhrazená rezervační platba vrací v plné výši na účet objednavatele a zhotovitel je povinen (dovoluje-li to charakter důvodu odstoupení od smlouvy) za sebe doporučit objednavateli (v případě jeho zájmu) adekvátní náhradu.

Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

7. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník nebo jim pověřená osoba, je povinná informovat zhotovitele o nedostupnosti, změně nebo zrušení mailové adresy, telefoního čísla,  sloužící ke komunikaci mezi zhotovitelem a zákazníkem.

V případě, že jsou v ateliéru/exteriéru fotografovány děti do 15 let je zákazník povinen zajistit, aby při fotografování byli v ateliéru/exteriéru přítomni rodiče dítěte. V opačném případě je zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout. Přítomnost rodičů může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též zhotovitel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte.

8. Ostatní ujednání stran

Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem. U svatebních foto zakázek jsou retuše pleti nevěsty/ženicha pouze u romantických (portrétních) fotografií novomanželů (nikoli na skupinových či reportážních fotografiích z celého dne).

Zákazník nabývá vlastnická práva (nikoliv autorská) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro soukromé a nekomerční využití. Práva pro komerční (včetně jakýchkoli soutěží) využívání jsou součástí jiných smluv, a není je možné nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. zhotovitele) zakládá nárok zhotovitele smluvní pokutu v maximální výši 250.000 CZK. Poskytnutí fotografií jiným subjektům, jakožto hotelům a restauracím, vizážistkám, kadeřnicím, floristkám aj. bez souhlasu autora je nepřípustné. Zákazník nenabývá vlastnická práva k neupraveným záběrům v žádné podobě.

 

Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zákazník má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě, že změny smlouvy nebudou zhotovitelem akceptovány a požadovaná změna přijata, pak má zákazník právo bezodkladně odstoupit od smlouvy. O využití práva odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně písemně informovat zhotovitele. V obou výše uvedených případech zhotovitel vrátí objednateli již zaplacenou cenu. Má však nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou, objednávkou vznikly.

Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny, popř. také tehdy, když byl zákazník upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do konce 1 měsíce od této výzvy nevyzvedl.

Zákazník dává souhlas zhotoviteli uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám dle zadání objednatele či se souhlasem objednatele i samotným zhotovitelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu objednatelem.

Zhotovitel dle svého nejlepšího úsudku vybere fotografie k retuši. Pokud není předem písemně ujednáno jinak, je výběr fotografií na úpravu, jakožto i jejich finální úprava, vždy v plné kompetenci zhotovitele.

Zhotovitel dodává zákazníkovi fotografie ve formátu stran 3:2, pokud nebylo předem ujednáno jinak. Fotografie jsou dodávány pouze v digitální podobě ( úschovna.cz nebo flash disku), pokud nebylo předem ujednáno jinak.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při zaznamenávání svatby nemusí být všechny děje zaznamenány. Například u svatebních gratulací neručí zhotovitel za zaznamenání zcela všech gratulantů.

9. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí díla, tj. v záruční době.

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky.

Reklamace za poškozené zásilky uplatňuje zákazník prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či podrobnou e-mailovou zprávou).

Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.

Zákazník nemá právo reklamovat barevný vzhled fotografií a videa či jejich úpravu, protože chápe, že barevné a další korekce či úpravy jsou výsledkem autorského stylu a podpisu zhotovitele a zákazník se s tímto stylem mohl seznámit ještě před samotným uzavřením smlouvy na internetových stránkách www.beautyfoto.cz

Výrazná odchylka od tohoto viditelného stylu může být předmětem reklamace.

Zákazník chápe, že barevnost fotografií je mimo jiné způsobena zobrazovacím zařízením a že na každém monitoru, mobilu, tabletu apod. může stejná fotografie vykazovat jiný barevný a kontrastní vzhled. Pokud by došlo k reklamaci barevnosti fotografií popřípadě videa, zhotovitel zajistí výtisk fotografie popřípadě pritscreen snímku videa   v profesionálním fotolabu. Tato vytištěná fotografie pak bude sloužit k ověření barevnosti fotografie.

Nespolupráce fotografovaných osob během focení a natáčení, které ovlivnilo výsledek služby, není důvodem k reklamaci.

V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinnen uhradit veškeré náklady vzniklé tímto sporem.

V případě oprávněné reklamace zhotovitel upraví fotografie popřípadě video dle kvality obvyklé a prezentované na webu www.beautyfoto.cz , není li to možné vrátí část finančních prostředků obdržených zákazníkem nebo zákazníkovi poskytne slevu na příští focení

Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli, a kteří ve vztahu ke zhotoviteli vystupují v rámci obchodního závazkového vztahu, platí také ustanovení týkající se vad díla a způsobu uplatňování nároků z vad uvedená v obchodním zákoníku. Záruční doba je stejná jako v čl. 9 odst. 1 těchto VOP.

10. Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníka podle druhu a povahy vad práva na nápravu a provedení nápravy v následujícím rozsahu:

Při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky, bude zákazníkovi poskytnuta 10% sleva z ceny předmětu plnění (tj. z celkové ceny za fotografické služby). Cestovní náklady zhotovitele nejsou v případné slevě za nedodržení doby pro vyhotovení zakázky zahrnuty a sleva na ně nemůže být aplikována.

V případě nedodržení doby přiměřené k oznámení změny termínu ateliérového/exteriérového fotografování a změny termínu v den konání do 9:00 získá zákazník jako kompenzaci 25% slevu z ceny předmětu plnění.

Jestliže zhotovitel provede dílo odlišně od přesně specifikované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma provede dílo tak je-li to možné, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

11. Omezení vyplývající z použité technologie

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady videa a fotografie (například drobná neostrost, odlesky v očích, kontury, aberace, šum a zhotovitelem nezpůsobené zvukové kazy ve zvukovém záznamu apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.

Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie a video zpracovávat pomocí grafických úprav fotografií a videa  jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti, změny odstínu barev, ostrosti, apod.

Zhotovitel záměrně a pečlivě pracuje s tzv. “hloubkou ostrosti” ve svých fotografiích a upřednostňuje tuto hloubku co nejmenší. Ve výsledné práci jsou poté videa  a fotografie často s rozostřeným pozadím a tudíž ne vše na fotografiích a videu je nutně ostré v celé hloubce  snímku. Při svatebním videu může být určitý časový úsek  i vše neostré, je to záměr zhotovitele  a nepovažuje se za chybu.

12. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným a natáčeným modelem

Objednatel bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií a videí se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

Úpravy jako jsou např. zeštíhlení (ramena, ruce, boky, nohy, celá postava), rovnání nosu, odstranění kruhů pod očima, odstranění tetování, odstranění opálených ramínek, nekvalitní make-up, rozcuchaný či jinak zničený účes a podobné se nepovažují za obvyklou retuš a nejsou součástí úprav fotografií v rámci běžně uváděné ceny fotografování. Tyto úpravy se považují za nadstandardní, lze je provést na přání klienta a jsou účtovány dle časové náročnosti. Cena provedení požadovaných úprav bude předem sdělena zhotovitelem.

Objednatel  bere na vědomí, že problematická pleť (akné, vyrážka, jiné estetické nedokonalosti) je záležitostí zákazníka samotného a případné péče kvalitního vizážisty před samotným natáčením a  fotografováním. Zhotovitel provede úroveň retuší v kvalitě obvyklé pro danou zakázku.

Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel ho může upozornit na nevhodnost vybraného místa fotografování a natáčení  a zhotovitel nenese odpovědnost za estetickou stránku díla vniklé z tohoto místa.

 

13. Odstoupení od smlouvy, objednávky

V případě uzavření smlouvy, objednávky pomocí prostředků komunikace na dálku zákazník není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, tj. v případech dodávky zboží upravovaného na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy, objednávky odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. 14. VOP.

Zákazník nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

V případě zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. 14. VOP. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:

a) pokud zákazník poruší čl. 7. odst. 2 VOP;

b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v čl. 5. těchto VOP.

 

14. Storno poplatky

Nedostaví-li se zákazník nebo nemůže-li se dostavit zákazník z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den fotografování, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera (byla-li jejich účast dohodnuta) a všech dalších nákladů souvisejících se speciální objednávkou zákazníka (např. požadavek na speciální rekvizity, kostýmy apod.), včetně případného zpátečního cestovného, které činí 6 Kč/km.

Zruší-li zákazník dohodnutý termín (datum nebo čas) focení z jakéhokoliv důvodu 1 týden před jeho konáním (a nejde-li o situaci dle čl. 14. odst. 1 VOP), má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera (byla-li jejich účast dohodnuta) a všech dalších nákladů souvisejících se speciální objednávkou zákazníka (např. požadavek na speciální rekvizity, kostýmy apod.).

Zruší-li zákazník svatební fotografickou zakázku, kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu čl. 3, řídí se storno poplatky čl. 5. odst. 4 VOP.

 

15. Další ustanovení

Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování zákazníka a s jeho písemným souhlasem.

Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.

16. Závěrečná ustanovení

Uzavřením smlouvy dle těchto VOP / odesláním závazné objednávky / uhrazením rezervační platby zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá. Zároveň zákazník potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním způsobem.

Pro zákazníky nepodnikatele pro smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dále platí, že:

a) smlouva / závazně potvrzená objednávka je přístupná na základě písemné žádosti zákazníka;

b) smlouva je uzavírána dle postupu uvedené v těchto VOP a instrukcí uvedených na stránkách zhotovitele nebo na vyžádání;

c) smlouva je uzavírána v jazyce českém

d) v případě chyby ve smlouvě, která vznikla v průběhu zpracování smlouvy je zákazník oprávněn na tuto chybu zhotovitele kdykoli upozornit, a ten je povinen chybu bezodkladně napravit;

e) zhotovitel nemá speciální kodexy chování vůči zákazníkům.

Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele.

Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2020. Aktualizované k 1. 6. 2020.

V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.